Algemene
voorwaarden

DATUM 11/10/2023
Pencill CommV E info@pencill.be W pencill.be
Kokelarestraat 40, B-8870 Izegem, BE1001 049 502
Dit zijn de algemene voorwaarden waaronder Pencill CommV zijn diensten aanbiedt.
(Versie 11 oktober 2023)


1. Definities


a) Pencill CommV: freelance graphic and digital design te Kokelarestraat 40, B-8870 Izegem, met BTW/ondernemingsnummer BE1001 049 502
b) Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Pencill CommV een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten


2. Toepasbaarheid


a) Door ondertekening van een overeenkomst met Pencill CommV verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
b) Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Pencill CommV.


3. Drukwerk


a) Het overmaken door de opdrachtgever van een concrete en ondertekende "goed voor druk" ontslaat Pencill CommV van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. De "goed voor druk" blijft eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.


4. Webdesign / Webhosting


a) Pencill CommV plaats websites op een server die gehost wordt door derden. Bijgevolg zijn Pencill CommV en de opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden van deze webhoster. Pencill CommV is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie. Bij niet naleven van deze voorwaarden kan een website door Pencill CommV en zonder toestemming van wie dan ook offline gehaald worden. Eventuele kosten verbonden aan deze overtreding en/of het offline halen worden doorgerekend naar de opdrachtgever.


5. Offertes


a) Alle offertes en prijsopgaven door Pencill CommV zijn geheel vrijblijvend.
b) Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door Pencill CommV zijn persoonlijk gericht aan opdrachtgever of offerte-aanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Pencill CommV, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.
c) Pencill CommV is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.


6. Aanvang van de overeenkomst


a) Een overeenkomst komt tot stand van zodra de offerte door de opdrachtgever ondertekend ontvangen wordt door Pencill CommV, en indien geen vooruitbetaling overeengekomen is.
b) Een vooruitbetaling kan in bepaalde situaties door Pencill CommV aan de opdrachtgever gevraagd worden. Indien een vooruitbetaling gevraagd wordt, is de overeenkomst pas geldig na ontvangst van dit bedrag. Deze vooruitbetaling zal op de offerte vermeld worden.


7. Uitvoering van de overeenkomst


a) Pencill CommV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Pencill CommV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
b) De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Pencill CommV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Pencill CommV worden verstrekt, heeft Pencill CommV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
c) Pencill CommV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Pencill CommV is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Pencill CommV kenbaar behoorde te zijn.


8. Levering en levertijd


a) Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
b) Tussentijdse resultaten worden door Pencill CommV op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
c) Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.
d) Een door Pencill CommV vastgestelde leveringstermijnen kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het overschrijden van een leveringstermijn komt Pencill CommV niet in verzuim en heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding dan wel het recht op ontbinding van de overeenkomst.
e) Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Pencill CommV mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren.


9. Copyright


a) Al het door Pencill CommV vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Pencill CommV niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is. In dit materiaal zit ook de programmeercode vervat van alle door Pencill CommV ontworpen websites of toepassingen.
b) Het eigendom van de door Pencill CommV verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Pencill CommV, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Pencill CommV hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Pencill CommV gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
c) Pencill CommV behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


10. Duur overeenkomst en beëindiging


a) Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan tussen de partijen voor een duur van twaalf (12) maanden, tenzij anders is overeengekomen. Het gaat bijvoorbeeld om hosting, licentie of het aanbieden van webdiensten.
b) Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever is uitgesloten, onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde.
c) De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij opdrachtgever of Pencill CommV de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden voor het einde van de betreffende periode.
d) Beide partijen, zowel opdrachtgever als Pencill CommV, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst.
e) In uitzondering op wat bepaald in artikel 9d kan Pencill CommV de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
- Ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken.
- Het vermoeden bestaat dat opdrachtgever niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen.
- Opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Pencill CommV voortvloeiende verplichting.
- Opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van derden.
- Opdrachtgever handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Pencill CommV.
- Opdrachtgever niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven.
- Bij terugkerende betalingsproblemen.
- Pencill CommV zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 8e, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
f) Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 8d en 8e reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Pencill CommV vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met wat hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.


11. Aansprakelijkheid


a) De totale aansprakelijkheid van Pencill CommV wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (incl. BTW).
b) De aansprakelijkheid van Pencill CommV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever Pencill CommV onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Pencill CommV ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
c) Aansprakelijkheid van Pencill CommV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten. d) Opdrachtgever vrijwaart Pencill CommV van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het verlies van datagegevens.
e) Wanneer Pencill CommV wel aansprakelijk wordt gesteld voor de teloorgang van gegevens, is Pencill CommV hoogstens aansprakelijk voor het bedrag dat voortvloeit uit de gesloten overeenkomst. Wanneer spraken is van een duurovereenkomst, is Pencill CommV slechts verplicht het factuurbedrag van de maand waarin de gegevens verloren gingen terug te boeken.
f) Opdrachtgever vrijwaart Pencill CommV voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Pencill CommV.
g) Men moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. Pencill CommV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Pencill CommV is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
h) Pencill CommV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.


12. Betwisting


a) De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Pencill CommV. Indien de betwisting gegrond is, zal Pencill CommV deze gebreken verhelpen. Wanneer aan Pencill CommV binnen de genoemde termijn geen gebreken worden gemeld, vervalt elke mogelijkheid tot betwisting. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt uitdrukkelijk niet verstaan onder ‘gebreken’.
b) Betwistingen geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.


13. Prijzen


a) Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
b) Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken, zullen resulteren in extra werk, waarvoor Pencill CommV naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.


14. Betaling


a) Na goedkeuring van de offerte krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Pencill CommV en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Pencill CommV volgens afspraak te honoreren.
b) Na afronding van de opdracht zal Pencill CommV een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met een eventueel eerder voldane vooruitbetaling. De opdrachtgever dient binnen de 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
c) Indien de opdrachtgever een overeenkomst met Pencill CommV aangaat waarin Pencill CommV zich verbindt tot webhosting, licentie en/of periodieke webdienst dient de opdrachtgever voorafgaand aan de tenuitvoerlegging, het in de offerte overeengekomen bedrag, te voldoen aan Pencill CommV. Hierbij dient opdrachtgever 12 maanden vooruit betalen.
d) Indien Pencill CommV een andere betalingstermijn overeenkomt, zal deze betalingstermijn bindende gelding hebben, ongeacht wat is bepaald in deze algemene voorwaarden.
e) Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Pencill CommV een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. € 8,00 incl. btw, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, wordt deze zaak doorgegeven. Alle kosten hieruit vloeiend zijn voor rekening van de opdrachtgever. In geval van een website wordt deze na 14 dagen offline gehaald. Kosten voor het nadien eventueel terug online brengen van de website zijn volledig voor de opdrachtgever.
f) In geval van niet-betaling binnen de gestelde termijn behouden wij ons het recht voor om, zonder verdere mededeling, alle werkzaamheden tijdelijk op te schorten tot na betaling van de nog openstaande bedragen.


15. Wijziging van de algemene voorwaarden


a) Pencill CommV bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal deze publiek kenbaar en beschikbaar maken via www.pencill.be , minstens 30 dagen voor de nieuwe regels van kracht worden.


16. Overig


a) Pencill CommV zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder diens toestemming of zonder dat daar wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeven van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Pencill CommV.
b) Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Pencill CommV zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiele consequenties op de hoogte stellen.
c) Pencill CommV is vrij voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de alle geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Pencill CommV in verband met websites zich het recht op een bescheiden credit-vermelding met hyperlink in de voet van elke voor de opdrachtgever afgeleverde website. Op drukwerk komt een bescheiden e-mailadres.


17. privacyverklaring


a) Uw persoonsgegevens worden door Laurents Laire verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op [info@pencill.be]. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.


18. Geschillenregeling en toepasselijk recht


a) Op de overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil omtrend de totstandkoming, interpretatie of uitvoering daarvan behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Kortrijk. In het geval één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.